G.I.D.C. Committee

Sr.No. Name Designation Phone (O.) Mobile
01 Shri Nileshbhai S. Aandani Chairman 2566937 9825208380
02 Shri Ashokbhai C. Domadia Secretary 2730966 9375567855
03 Shri Pareshbhai R. Malani Member 2561086 9824411319
04 Shri Ashokbhai R. Solanki Member --- 9824864918
05 Shri Krunalbhai V. Sheth Member 2560901 9825050809
06 Shri Abhishekbhai Bakhai Member --- 9879820809
07 Shri Satishbhai Barasara Member --- 9979891126